گرد و خاک1

گروه گرد و خاک و محمد منصور – حفله ۹۴

Posted on Leave a commentPosted in حفله

دانلود پنج تراک از گروه گرد و خاک با حضور افتخاری محمد منصور وزیری حفله ای /احمد خاکی،اسماعیل رحمانزاده،امید رحمانزاده،عبدالله پِله و صالح خاکی /با تشکر از:فرشاد جداوی،عادل شمسی زاده و عبدالله کارجو